Gx. Vĩnh Hòa - Bầu chọn BĐH giáo họ nhiệm kỳ 2020 - 2024

Thực hiện theo tinh thần chung của Tổng Giáo phận Sài Gòn về việc bầu chọn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Chấp hành các cấp trong nhiệm kỳ 2020 - 2024 bắt đầu từ tháng 08 cho đến tháng 12 năm 2019. Tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo họ Mông Triệu, giáo họ Đaminh, giáo họ Phaolô, và giáo họ Vinh Sơn đã tiến hành tổ chức bầu chọn BĐH mới nhiệm kỳ 4 năm (2020 - 2024) vào tháng 09 vừa qua.

BĐH giáo họ Mông Triệu:
Ông Giuse Ngô Trưởng Thành, Trưởng khu
Ông Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Tọa, Phó khu
Ông Vinh Sơn Ngô Ngọc Hoàng, Phó khu
Ông Giuse Trần Hữu Hạnh, Phó khu
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Phong, Thư ký
Bà Têrêsa Lê Mộng Thu, Thủ quỹ
BĐH giáo họ Đaminh:
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hòa, Trưởng khu
Ông Giuse Ngô Ngọc Tuấn, Phó khu
Ông Micae Hà Trung Tâm, Phó khu
Ông Phêrô Phạm Quang Mạnh, Thủ quỹ
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Huy Cường
BĐH giáo họ Phaolô:
Ông Vicentê Nguyễn Tường Việt, Trưởng khu
Ông Antôn Nguyễn Minh Tiến, Phó khu
Bà Maria Nguyễn Thị Hồi, Phó khu
Ông Giuse Nguyễn Thế Anh, Thư ký
Ông Giuse Nguyễn Văn Minh, Thủ quỹ
BĐH giáo họ Vinh Sơn:
Ông Đaminh Nguyễn Quang Thiều, Trưởng khu
Ông Đaminh Nguyễn Văn Phúc, Phó khu
Ông Giuse Phạm Văn Dũng, Thư ký
Ông Antôn Vũ Văn Rạng, Thủ quỹ
Ông Phêrô Vũ Văn Pháp
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Toàn
 Xem thêm hình tại đây: