Đức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Phụ tá

GMLuyNguyenAnhTuan.jpg

26/12/1962

Sinh tại Quảng Nam, Đà Nẵng.

1969 - 1979

Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn.

1979 - 1984

Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp.HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán - Tin học.

1993-1999

Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon.

30/06/1999

Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Đức Bà Saigon.
Châm ngôn đời linh mục: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18).

1999 - 2001

Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại ĐCV Thánh Giuse Sàigon.

2001 - 2006

Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình.

2006

Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma

2006 - 2014

Trung tâm Mục vụ TGP Saigon - Tp.HCM. Giáo sư các môn: Mục vụ Gia đình, Nhân học Kitô giáo, Bí tích Hôn phối, Đồng hành thiêng liêng tại Học viện Mục vụ TGP và các Học viện Dòng tu.

2007 - 2013

Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của TGP Saigon - Tp.HCM.            

2007 - 2017

Trưởng ban Mục vụ Gia đình TGP Saigon - Tp.HCM. Thư ký Uỷ Ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGM Việt Nam.

Từ năm 2009 đến nay

Thư ký HĐGM Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon).

Từ năm 2014

Chánh Văn Phòng HĐGM Việt Nam.

25/08/2017

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phú tá TGP Saigon  - Tp.HCM, hiệu toà Castri.